Zil ass et, mat der neier Reegelung e weidere Schrëtt a Richtung Ressourcen- a Klimaschutz ze maachen an dem Consommateur nees méi Stëmm ze ginn.
Update: 12.01.2022